Oman osaamisen esitteleminen video-CV:n avulla

Learning Outcomes

Tämän kurssin voi sisällyttää isompaan kokonaisuuteen ja sen voi tehdä joko luokassa, kotitehtävänä tai verkossa.

Opiskelija

 • Oppii esittelemään omaa osaamista tiettyä tarkoitusta varten
 • Oppii, millaisia kulttuurisidonnaisia (esim. viestinnällisiä, kielellisiä, alakohtaisia) asioita oman asiantuntijuuden esittelyyn tai markkinointiin liittyy
 • Oppii antamaan rakentavaa palautetta digitaalisessa ympäristössä
 • Oppii tekemään videon (tekninen taito)

Ways of working and activities

  1. Opiskelijat katsovat ensin esimerkkejä video-CV:stä pareittain tai yksin. Opiskelijat voivat etsiä esimerkkejä itse tai opettaja jakaa linkit esimerkkivideoihin. > https://www.youtube.com/watch?v=ZSReYRGdUV4 (suomenkielinen esimerkki), https://www.youtube.com/watch?v=sJaVgYES7_k (non-native English speaker), https://www.youtube.com/watch?v=S2RlnDqI-JQ (native English speaker), https://www.youtube.com/watch?v=XV8m9GYcc_Q (video resume mistakes)
   • Opiskelijat analysoivat videoita ja pohtivat videoiden rakennetta.

2. Opiskelijat pohtivat omia ominaisuuksiaan ja tunnistavat osaamistaan parihaastattelun tai ryhmätehtävän avulla.

   • Jokainen kirjoittaa anonyymisti yhden taidon tai osaamisen lapulle/Flingaan/muuhun vastaavaan ohjelmaan ja lopuksi taidot käydään läpi yhdessä.
   • Omaa osaamista voidaan käsitellä myös opintojen ja eri kurssien osaamistavoitteiden kautta, jos opiskelija ei tunnista omaa osaamistaan.
   • Keskustelussa voidaan ottaa esille kulttuuriset seikat: miten eri kulttuureissa omaa osaamista tuodaan esille, voidaan vertailla esim. englanninkielisiä esityksiä omaan kieleen ja kulttuuriin, miten eroavat toisistaan ja mitä yhtäläisyyksiä mahdollisesti on.

3. Opiskelijat etsivät kiinnostavan oman alan työpaikkailmoituksen ja analysoivat sitä.

4. Opiskelijat analysoivat ko. yrityksen tai työpaikan organisaatiorakennetta, arvoja, toimintaa yms.

5. Opiskelijat miettivät ryhmissä viestinnällisiin, kielellisiin jne. tavoitteisiin pääsemisen keinoja.

6. Opiskelijat suunnittelevat videon siten, että oma osaaminen vastaa aiemmin valitun yrityksen tai työpaikan tarpeisiin.

7. Opiskelijat tekevät videon itsenäisesti.

8. Opiskelijat jakautuvat pareihin ja antavat parin videosta vertaispalautetta suullisesti ja keskustellen.

9. Opiskelijat tekevät videosta uuden version tai editoivat sitä palautteen pohjalta.

How are students supported?

 • Opettaja antaa selkeät ohjeet joko kirjallisena tai tekee oman ohjevideon.
 • Opiskelijat saavat katsoa esimerkkejä video-CV:stä
 • Opiskelijat saavat ohjeet rakentavan palautteen antoon ja palautteen vastaanottoon.
 • Jatkuva vertaistuki mahdollistetaan esim. sosiaalisella alustalla.
 • Opettaja jakaa opiskelijoille esimerkkejä teknisistä ohjeista esim. YouTubesta tai muualta netistä, mikäli oma osaaminen tai resurssit eivät riitä tekniseen tukeen. Opettaja voi myös ohjata opiskelijat yliopistolta mahdollisesti löytyvän IT-tuen tai videostudion piiriin.
 • Ennen videon tekemistä ja ensimmäisen version jälkeen käsitellään yhdessä esiintymispelkoa ja videotehtäviin liittyviä tunteita ja pelkoja.

 

 

What kind of feedback do students get as their work progresses on their own skills and the development of their skills?

 • Opiskelijat saavat tukea oman osaamisen hahmottamiseen.
 • Opiskelijat saavat ensimmäisestä videoversiosta vertaispalautetta.
  • Opettaja tukee ja kannustaa sekä antaa kehittämisehdotuksia tekemisen aikana
  • Opiskelija tekee videosta ja oman osaamisen kehittymisestä itsearvioinnin
  • Opettajan arviointi kohdistuu asioihin, joita on mahdollista parantaa
  • Opettaja tekee opiskelijalle selväksi mitä videosta arvioidaan ja miksi
 • Opiskelija saa palautetta suoraan lopulliseen videoon erilaisilla työkaluilla kuten Survey Monkey, Flinga, Stream tai Padlet. Palautetta voi antaa myös palautelomakkeella, joka on hyvä antaa opiskelijalle nähtäväksi jo ennen videon tekemistä.

 

How does it end? What happens next? How is the learning process and experience discussed and reflected upon?

 • Opettaja kannustaa opiskelijoita tallentamaan videon malliksi ja muistoksi aitoja työnhakutilanteita varten.
 • Mahdollinen koostava keskustelu:
  • Mitä työskentely opetti
  • Millaisia tunteita se herätti
  • Miten teknistä taitoa (videon tekeminen) voisi hyödyntää opintojakson jälkeen
  • Mitä asioita oikeassa työnhakutilanteessa pitäisi vielä kehittää
  • Miten videoita räätälöidään aina kuhunkin työnhakutilanteeseen sopivaksi.