Yksityisyys ja kiusaamisen vastainen toiminta

  • Selvitä ja kerro, miten opettaja voi ja aikoo monitoroida opiskelijoiden digitaalista jalanjälkeä kurssilla, kuka muu mahdollisesti näkee sen ja mitä tiedoilla tehdään.
  • Huolehdi tietosuojan toteutumisesta ja kerro opiskelijoillesi valitsemiesi verkkoalustojen tietosuojasta. Esimerkiksi Moodlen tietosuojaseloste olisi hyvä linkittää alustalle.
  • Älä pakota yksityisyyttä loukkaavien tietojen paljastamiseen. Esimerkiksi verkkokeskustelussa esittelyyn anna laveita ja/tai vaihtoehtoisia ohjeita esittelyn sisällöstä. Korosta sisällöllistä vapaaehtoisuutta.
  • Tilanteen salliessa opiskelija voi myös ottaa roolin, jolloin hän harjoittelee kieltä, mutta ei välttämättä omista tiedoistaan käsin. 
  • Ilmoita opiskelijoiden tekemien tekstien ja teosten sekä (verkko)keskustelujen evoluutio ohjeistuksessa. Toisin sanoen: Kerro milloin tuotokset poistetaan tai poistuvat verkkoalustalta (esim. Moodlessa aika on automaattisesti 18 kk. Voit myös sulkea Moodlen opiskelijoilta aiemmin tai myöhemmin). 
  • Pidä yksityisyyskeskustelua yllä. Rohkaise opiskelijoita pohtimaan keskenään, miten yksityisyys näkyy, miten sitä voidaan loukata ja millaiset tilanteet heistä tuntuvat epämukavilta.
  • Opasta läpi yksityisyyskäytäntöjen, jaa kurssialueella ohjeita ja luo pelisääntöjä.
  • Suunnittele opiskelijoiden tiedonjakamisen polku ja sopeuta se yksityisyyden mukaan: milloin opiskelija tuottaa esim. tekstiä kaikkien opiskelijoiden luettavaksi, milloin vain opettajan/opettajien luettavaksi ja milloin tekstin tuotto on anonyymiä (esim. palaute). Käy läpi eri tilanteet opiskelijoiden kanssa.
  • Luo luottamusta verkkoyhteisössä: Tehkää draamasopimus tai ns. ”digisopimus”. Luottamusta verkkoympäristössä luovat uskottavuus, hyvä kurssisuunnittelu, opettajan vuorovaikutteisuus sekä tunne turvallisuudesta ja yksityisyyden kunnioittamisesta (Wang, 2014)

Lähteitä: 

Greer, J. Privacy Issues in Online Learning.

http://www.iro.umontreal.ca/~gambsseb/prive07-workshop/Privacy_Issues_Online_Learning.pdf (haettu 19.3.2018)

Haavisto, T.; Kivipensas, R.; Tervo, u. (2012) Verkko-opettajan ABC. Ammatillinen opettajakorkeakoulu: Tampereen ammattikorkeakoulu

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/41505/Haavisto_Kivipensas_Tervo.pdf?sequence=1 (haettu 19.3.2018)

Wang, Y. D. (2014). Building student trust in online learning environments. Distance Education, 2014

http://dx.doi.org/10.1080/01587919.2015.955267 (haettu 19.3.2018)

1 Verkkokiusaaminen

Mitä on verkkokiusaaminen ja miten sen tunnistaa?

Verkkokiusaaminen (sähköinen kiusaaminen, engl. cyber bullying, online bullying) on tarkoituksellista ja toistuvaa, usein systemaattista ja anonyymia loukkaavaa käyttäytymistä sähköisessä ympäristössä. Vaikka verkkokiusaamiseen yleisesti liitetään tarkoituksellisuus ja toistuvuus, sitä voi tapahtua myös tahattomasti tai vahingossa. Verkkokiusaaminen on kiusaamista digitaalisissa medioissa (sosiaalinen media, pikaviestipalvelut, tekstiviestit, sähköposti ja verkkosivut), ja se voi olla esimerkiksi juoruilua, ilkeitä viestejä, pilkallista matkimista, yksityisen tiedon jakamista tai ryhmästä eristämistä. Joidenkin tutkijoiden mukaan olennaista verkkokiusaamisen määrittelyssä on kiusatuksi tulemisen kokemus: kiusaamista on se, minkä kiusattu kokee kiusaamiseksi. Verkkokiusaamista edistäviksi tekijöiksi on tutkimuksissa todettu mm. anonyymiys sekä erilaiset kilpailu- ja valta-asetelmat. Verkkokiusaaminen eri muodoissaan on yleistä myös korkeakoulutuksessa, ja sen on todettu vaikuttavan mm. opintomenestykseen.

(Lähteet: Mannerheimin lastensuojeluliitto 2019; Betts 2016, Washington, E.T. 2014; Watts et al. 2019.)

Verkkokiusaamisesta:

Mannerheimin lastensuojeluliitto: Nettikiusaaminen 5.2.2019. https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/nettikiusaaminen/

Opetushallituksen materiaalit, esim. https://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_media/vuorovaikutus_ja_viestintataidot

On cyberbullying:

BullyingUK. /https://www.bullying.co.uk/cyberbullying/

Stop bullying. https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it/index.html

Cyber-Mobbing – was ist das? https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/

Cyber-Mobbing: https://www.saferinternet.at/themen/cyber-mobbing/

On cyberbullying in higher education:

Washington, E.T. An Overview of Cyberbullying in Higher Education. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1045159514558412

Watts, L. K., Wagner, J., Velasquez, B., Behrens, P. I. Cyberbullying in higher education: A literature review. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216308615

Cyberbullying on the College Campus: https://www.affordablecollegesonline.org/college-resource-center/cyberbullying-awareness/

Prevent cyber bullying in higher education: https://www.jcu.edu.au/college-of-arts-society-and-education/education/research/research-projects/prevent-cyber-bullying-in-higher-education

2 Eettinen vuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä

Miten ohjata opiskelijaa eettiseen verkkoviestintään?

Verkossa tapahtuva opiskeluun liittyvä viestintä on institutionaalista, tavoitteellista vuorovaikutusta. Parhaiten oppimista edistää sujuva ja vastavuoroinen vuorovaikutus. Opettajalta onnistunut vuorovaikutus edellyttää mm. ohjauksellista otetta ja läsnäoloa.

Vuorovaikutuksen eettisyyttä voi tarkastella kolmesta näkökulmasta: vallan, tiedon ja viestinnän näkökulmasta. Vallan näkökulma huomioi mm. valta-asetelmat ja sananvapauden sekä oikeuden tulla kuulluksi. Tiedon näkökulma käsittää esitetyn tiedon paikkansapitävyyden ja tekijäoikeudet. Esimerkiksi seuraavia kysymyksiä voidaan tarkastella: Pitääkö tieto paikkansa? Onko se esitetty kattavasti vai yksinkertaistaen? Onko kilpailevat näkökulmat huomioitu? Onko esitetty ajatus oma vai sitaatti? Onko viestijällä oikeus jakaa jotakin sisältöä? Viestinnän näkökulmaan liittyvät kysymykset esim. vastaanottajan huomioimisesta ja kunnioittamisesta sekä läsnäolosta. Tähän näkökulmaan voidaan sisällyttää myös konkreettisemmin viestin muotoilun ja esim. käytetyn kielen. Pohdittavia kysymyksiä ovat mm. se, miten vastaanottaja huomioidaan ja miten huomioidaan viestinnän mahdollinen vaikutus, sekä se, miten osallistumista rohkaistaan ja viestinnän jatkuvuus varmistetaan. Konkreettisemmin voidaan tarkastella viestin muotoilua ja kieliasua, esimerkiksi puhekielisyyden sallimista.

(Lähteet: Opetushallitus, Kääntä 2016, Lipari, 2017, Vuopala 2014)

Linkkejä:

Eettinen viestintä:

Institute of Communication Ethics: http://www.communicationethics.net/home/http://www.communicationethics.net/home/

Lähdemerkinnät ja viittaukset:

Kielijelppi. Kirjoitusviestintä. https://blogs.helsinki.fi/kielijelppi/kirjoitusviestinta/ Haettu 115.3.2019.

Lähde esiin. Opetushallituksen oppimateriaali. http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/lahdeesiin/

Älä kopsaa! Miten kirjoittaa ja viitata oikein? https://blogs.helsinki.fi/alakopsaa/

Verkkoviestintätaidot ja netiketit:

Opetushallituksen materiaalit, esim. https://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_media/vuorovaikutus_ja_viestintataidot

Netiketti. Suomen Internet-opas. http://www.internetopas.com/netiketti/

Opiskelijan digitaidot. Verkkoetiketti: https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/1-3-verkko/internetin-etiketti/

Englanniksi: Online etiquette: https://blogs.helsinki.fi/students-digital-skills/1-introduction-to-the-use-of-computers/1-3-the-internet-and-www/internet-etiquette/

Dos – opettajan ohjeet

Verkkokiusaaminen

1. Tutustu lainsäädäntöön ja yliopistosi ohjeisiin. Onko yliopistossa verkkokiusaamiseen liittyvät toimintaohjeet?

2. Ota opetuksessasi huomioon kiusaamisen mahdollisuus! Muista, että kiusaaminen voi olla tahatontakin, ja että merkitsevää on kiusaamiseksi tulemisen kokemus.

3. Koska anonyymiyden on todettu mahdollistavan kiusaamista ja omalla nimellä toimisen puolestaan vähentävän sitä, mieti, missä tilanteissa anonyymiys on perusteltua.

4. Huomioi tehtävissäsi ja ohjeissasi myös verkkokiusaaminen. Tee näkyviksi pelisäännöt.  Suunnittele tehtävät esimerkiksi niin, että osallistujan huomiotta jättäminen ei ole mahdollista.

5. Koska opettajan läsnäolo voi estää kiusaamista, pohdi, mitä digitaalisia välineitä käytät tehtävissä. Älä jätä opiskelijoita yksin. Valmistaudu puuttumaan viestintään, jos havaitset itse tai opiskelijat havaitsevat verkkokiusaamista.

Eettinen viestintä

1. Varmista, että kurssillasi on tarvittava ohjeistus eettiseen vuorovaikutukseen. Mieti, minkälaiset pelisäännöt kussakin tilanteessa tarvitset. Ota huomioon eri näkökulmat (valta, tieto, viestintä).

2. Pyri avoimeen, sallivaan sekä toisia ja erilaisia näkemyksiä kunnioittavan ilmapiirin luomiseen.

3. Varmista, että kaikilla on tasapuolisesti mahdollisuus osallistua viestintään. Muista myös yksityisyyden suoja.

4. Mieti, miten otat itse osallistut, esimerkiksi korjaat väärää tietoa, esität vastakkaisen mielipiteen, rohkaiset opiskelijoita vastaamaan toisilleen, suuntaat heidän huomiotaan tai mallinnat hyvää palautetta.

5. Muista oma vastuusi viestijänä.