Verkostoituminen

←Palaa mitä lisäarvoa digitalisointi tuo? -sivulle

Ääni: Miten verkostoitunut maailma vaikuttaa kieli- ja viestintäopintoihin?

VERKOSTOITUMINEN: Miten verkostoitunut maailma vaikuttaa kieli- ja viestintäopintoihin?

Lisäarvo:

 • Digitalisaatio mahdollistaa sen, että opiskelijat ottavat vastuuta kielenoppimisestaan sekä jatkavat taitojensa kehittämistä valmistumisen jälkeen (elinikäinen oppiminen). [1], [2]
 • Digitaalisten välineiden käyttö tuottaa uusia yhteisöllisyyden muotoja, tekee globaalien oppimisyhteisöjen muodostamisesta helpompaa ja tuo ulkopuolisen maailman oppimistilanteisiin. [1], [3], [4]
 • Digitaaliset oppimisympäristöt tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia viestiä ja kommunikoida monin eri tavoin. [1], [4]
 • Digitaalisten välineiden käyttö voi lisätä opiskelijan motivaatiota ja johtaa syvempään oppimiseen myös vertaisarvioinnin, -oppimisen ja -palautteen kautta. [2], [3], [4], [5]
 • Monen opiskelijan mielestä voi olla hauskaa kommunikoida virtuaalisesti kaukana olevien ihmisten kanssa. Esimerkiksi sosiaalisen median avulla voidaan luoda oppimisyhteisöjä, saada aikaan uusia kommunikaatiomahdollisuuksia sekä oppimisen iloa. [4], [6] Oppimisen ilo yhdistyy syvempään oppimiseen. [7]
 • Digitalisaatio mahdollistaa yhteistoiminnallisen oppimisen, mikä voi synnyttää uutta tietoa. [8] Yhteistoiminnallisessa oppimisessa opiskelijoiden panokset on helpommin jaettavissa tasaisesti verkkoympäristöistä. [9]
 • Verkostoituneet yhteisöt mahdollistavat vuorovaikutuksen todellisen elämän tilanteissa eri ympäristöissä. Osallistavat oppimisympäristöt kasvattavat opiskelijoiden motivaatiota. [2], [4]
 • Yhteistyötaito ja taito kommunikoida digitaalisten välineiden avulla ovat 2000-luvun työelämätaitoja. [10]
 • Vuorovaikutus globaaleissa verkostoissa kehittää kulttuurienvälisen viestinnän taitoja.

Edellytykset:

 • Arvioinnin tulee kohdistua vuorovaikutuksen laatuun, ei pelkästään toimintaan (tehtävän suorittamiseen).
 • Opetuksen digitalisaatio edellyttää aikaa ja suunnittelun tulee olla pedagogisesti relevanttia ja funktionaalista.
 • Yhteistyö vaatii aikaa ja yhteistyötaitoja sekä projektinhallinta- ja konfliktinratkaisutaitoja.

Lähteet

[1] D. Grabbe, I. Elgort  & P. Gu “Autonomy in Networked World,”  Innovations in Language Learning and Teaching 7(3), 193-197, 2013.

[2] T. Vander Ark and Getting Smart (2015, Nov 6). The Shift to Digital Learning: 10 Benefits [online]. Available: http://www.gettingsmart.com/2015/11/the-shift-to-digital-learning-10-benefits/

[3] MIT Open Learning (2018). Value of Digital Learning [online]. Available: http://openlearning.mit.edu/value-digital-learning

[4] A. Nike & P. Trena ”Using as social networking site for experiential learning: appropriating, lurking, modeling and community building,” Internet and Higher Education 13(2010) 188-196.

[5] M. Kuuskorpi, T. Kuuskorpi, K. Sipilä, J. Heikkinen, and R. Tamminen, ”Oppimismotivaation muutokset opetustila- ja oppimateriaaliuudistusten yhteydessä,” in Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt, M. Kuuskorpi, Ed. Opetushallituksen tuella Kaarinan kaupunki ja kirjoittajat. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, 2015, pp. 107-108.

[6] S. Warren and J. Wakefiled (2013) “Learning and teaching as communicative actions: Social media as Education Tool”, pp. 98-113 in Kyeung-Je Seo (ed.) Using Social Media Effectively in the Classroom: Blogs, Wikis, Twitter and More. Routledge.

[7] A.R. Artino & K.D. Jones II “Exploring the complex relations between achievement emotions and self-regulated learning behaviors in online learning,“ Internet and Higher Education 15: 170-175, 2012

[8] C. Zhu, “Student satisfaction, Performance, and knowledge construction in online collaborative learning,” Educational Technology & Society, 15(1), 127-136, 2013.

[9] A. Young, “Structuring asynchronous discussions to incorporate learning principles in an online class: One professor’s course analysis,” MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 4(2), 218–224, 2008.

[10] J. Voogt, O. Erstrad, C. Dede, P. Mishra, “Challenges to learning and schooling in the digital networked world of the 21st century,” Journal of Computer Assisted Learning (2013), 29, 403-413.