Digitaalinen lukutaito kielikeskuksille

←Palaa digitaalisen lukutaidon pääsivulle

Tässä on yksityiskohtainen kuvaus seitsemästä (opettajan) digitaalisen osaamisen ydintaidosta kielikeskuskontekstissa. Taulukossa on esimerkkejä osaamisesta, joista kukin ydintaito koostuu. Taulukon tavoite on tuoda esiin digitaalisiin ydintaitoihin liittyvän osaamisen moninaisuus. Taulukko on työkalu, jonka avulla voi alustavasti reflektoida omaa digitaalista osaamistaan ennen opettajan itsearviointikyselyn
tekemistä.

(Perustuu Jisc-viitekehykseen 2012)

Asenteet ja motivaatio

Kuva: Asenteet ja motivaatio

 • Suhtaudun digitaaliseen osaamiseen avoimesti.
 • Tunnistan digitalisaatioon liittyvien asenteiden, tunteiden ja motivaation vaikutuksen osaamiseeni.
 • Reflektoin ja mukautan digitalisaatioon liittyviä asenteitani ja tunteitani sekä motivaatiotani ja ohjaan oppijoita tekemään samoin.

Digitaalisen teknologian käyttötaidot

Kuva: Digitaalisen teknologian käyttötaidot

 • Arvioin kriittisesti digitaalisen teknologian hyötyjä ja haittoja, ts. arvioin, missä tilanteissa digitaalista teknologiaa kannattaa käyttää.
 • Valitsen oppimiseen, opetukseen ja arviointiin tarkoituksenmukaisia sovelluksia.
 • Käytän digitaalisia laitteita, sovelluksia, ohjelmistoja ja palveluita.
 • Käytän yleisimpiä sisällöntuottamisohjelmistoja, selaimia, kirjoitus- ja esitysohjelmistoja.
 • Käytän digitaalisia tallennuslaitteita (esim. tabletteja, puhelimia ja kameroita).
 • Käytän oppimis-, opetus- ja arviointityövälineitä (esim. Moodle, O365).
 • Valitsen, muokkaan ja personoin digitaalisen teknologian sovelluksia ja järjestelmiä.
 • Käännän pedagogiset ja tekniset epäonnistumiset voimavaraksi.
 • Pysyn ajan tasalla uusimman digitaalisen teknologian kehityksestä ja otan opetuksessani käyttöön uusia järjestelmiä, sovelluksia ja lähestymistapoja.

Informaation, median ja datan harkittu käyttö

Kuva: Informaation, median ja datan harkittu käyttö
Informaatiolukutaito

 • Etsin, arvioin, hallitsen, järjestelen ja jaan digitaalista sisältöä oppimisen, opetuksen ja arvioinnin tarkoituksiin.
 • Arvioin kriittisesti digitaalisen sisällön sopivuutta opetussuunnitelmien, oppimistavoitteiden saavuttamisen sekä eri oppijoiden kannalta.
 • Tuen oppijoita akateemisen, ammatillisen ja avoimen sisällön käytössä.
 • Tulkitsen informaatiota akateemisiin ja ammatillisiin tarpeisiin.
 • Noudatan tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeussäännöksiä.

Medialukutaito

 • Luen ja tulkitsen kriittisesti digitaalisen median sisältöä (esim. tekstiviestit, graafiset materiaalit, videot, animaatiot, äänitiedostot).
 • Tuen oppijoita digitaalisen median käytössä siten, että oppijat ymmärtävät, miten mukauttaa viestintää suhteessa yleisöön, tavoitteeseen, saavutettavuuteen, vaikuttavuuteen ja tapaan viestiä.
 • Valitsen ja käytän oppijoiden erilaisiin oppimistarpeisiin sopivia media-aineistoja.
 • Noudatan tekijänoikeuksia.

Datanlukutaito

 • Järjestän, hallinnoin ja käytän digitaalista dataa taulukkolaskenta- ja muissa ohjelmissa.
 • Tallennan tarkoituksenmukaista ja tarvittavaa oppijaan liittyvää dataa digitaalisiin järjestelmiin.
 • Käytän oppijoista kertyvää dataa tukeakseni oppijan yksilöllistä oppimisprosessia.
 • Hyödynnän oppijoista kertyvää dataa opetussuunnitelman kehittämisessä ja arvioinnissa sekä eri ryhmien opetuksessa.
 • Huolehdin datan tietoturvasta sekä kerään ja käytän sitä laillisesti ja eettisesti.
 • Luovutan oppimista koskevaa dataa tutkimuskäyttöön.

Digitaalisen sisällön luominen, tutkimus- ja innovatiivinen käyttö (sisällöntuotanto)

Kuva: Sisällöntuotanto
Digitaalisen sisällön luominen

 • Muokkaan ja käytän opetuksessa erilaisia digitaalisia sisältöjä, esim. tekstiä, kuvia, videota, ääntä, digitaalisia esityksiä, podcast-tallenteita, näyttökaappauksia, blogikirjoituksia.
 • Suunnittelen ja luon erityyppisiin oppimistarpeisiin digitaalisia materiaaleja.
 • Luon digitaalisia tekstejä, kyselyjä ja arviointitehtäviä.

Digitaalisen sisällön tutkimuskäyttö

 • Kerään ja analysoin aineistoa digitaalisia työkaluja hyödyntäen (esim. verkkokyselyjä, kaappaustyökaluja, videon ja äänen tallennusta, sosiaalista mediaa, analyysityökaluja, datan visualisointia).
 • Esitän ja julkaisen tutkimustuloksia digitaalisesti.

Digitaalisen sisällön innovatiivinen käyttö

 • Haen ja käytän uusia oppimisen ja opetuksen malleja hyödyntäen digitaalista teknologiaa.
 • Tarkastelen uusia lähestymistapoja digitaaliseen oppimiseen ja opetukseen.

Digitaalinen vuorovaikutus, verkostoituminen ja yhteistyö

Kuva: Digitaalinen vuorovaikutus
Digitaalinen vuorovaikutus

 • Viestin tarkoituksenmukaisesti ja eettisesti digitaalisessa mediassa (esim. tekstiviestit, sähköposti, etäyhteydet, chatti, sosiaalinen media, blogipostaukset) ja noudatan kulttuurisia, sosiaalisia ja viestinnällisiä normeja.
 • Valitsen digitaalisia viestintävälineitä erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisille oppijoille.
 • Tuen oppijoita viestimään tarkoituksenmukaisesti akateemisissa ja työelämän konteksteissa sekä ymmärtämään eri viestintätilanteisiin sopivia normeja ja mukautumaan niihin.
 • Kunnioitan toisia julkisessa viestinnässä.
 • Säilytän yksityisviestinnässä yksityisyyden ja mallinnan sitä oppijoille.

Digitaalinen verkostoituminen ja yhteistyö

 • Osallistun digitaalisiin tiimeihin ja työryhmiin (esim. opetussuunnitelmatyössä).
 • Toimin tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä digitaalisissa ympäristöissä (esim. käytän ja työstän jaettuja aineistoja, kalentereita ja tehtävälistoja).
 • Tuen oppijoita digitaalisten välineiden ja median yhteistoiminnallisessa käytössä.
 • Autan oppijoita viestimään tarkoituksenmukaisesti yli kulttuuristen, sosiaalisten ja kielellisten rajojen.
 • Osallistun oppimista ja opettamista käsitteleviin verkostoihin (esim. Finelc).
 • Jaan viestejä, linkkejä ja aineistoja verkostoissa ja kannustan oppijaa tekemään samoin.
 • Toimin turvallisesti ja eettisesti verkostoissa ja ohjaan oppijaa tekemään samoin.

Digitaalinen oppiminen sekä henkilökohtainen ja ammatillinen kehittyminen

Kuva: Digitaalinen oppiminen sekä henkilökohtainen ja ammatillinen kehittyminen

 • Suunnittelen ja toteutan oppimista tukevaa toimintaa digitaalisissa ympäristöissä.
 • Ohjaan ja tuen oppimista digitaalisissa ympäristöissä.
 • Käytän digitaalisia välineitä kontaktiopetuksen tukena (esim. kysely- ja jakamistyökalut).
 • Tuen oppimista digitaalisten viestintävälineiden avulla (esim. etäyhteydet, webinaarit).
 • Ohjaan oppijoita käyttämään omilla digitaalisilla laitteilla palveluja ja sovelluksia, jotka edistävät oppimista luokassa ja sen ulkopuolella.
 • Kehitän opetusta digitaalisesti kerätyn tai käsitellyn opiskelijapalautteen perusteella (esim. kyselyt, oppimisympäristöjen data).
 • Käytän digitaalisia työkaluja oppimisen suunnitteluun ja reflektointiin ja ohjaan oppijoita tekemään samoin.
 • Käytän digitaalisia työkaluja oppimistapahtumien ja datan tallentamiseen ja ohjaan oppijoita hyödyntämään näitä tallenteita opitun kertaamisessa ja itsearvioinnissa (esim. Moodlen arviointityökalu).
 • Käytän digitaalisia työkaluja oman asiantuntijuuteni kehittämiseen.

Digitaalinen identiteetti ja hyvinvointi

Kuva: Digitaalinen identiteetti ja hyvinvointi
Digitaalisen identiteetin hallinta

 • Rakennan myönteistä digitaalista asiantuntijaidentiteettiä.
 • Hallinnoin henkilökohtaista tai organisaation digitaalista mainetta eri kanavissa.
 • Ohjaan oppijoita hallinnoimaan digitaalisia asiantuntijaidentiteettejä.
 • Jaan omia materiaalejani (esim. oppimateriaaleja) muiden käyttöön sekä kokoan ja muokkaan muiden käytettävissä olevia materiaaleja omaan käyttööni.

Digitaalinen hyvinvointi

 • Huolehdin terveydestäni, turvallisuudestani, vuorovaikutussuhteistani ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta digitalisoituvassa työskentely-ympäristössä ja mallinnan tätä myös oppijoille.
 • Toimin ekologisesti ja eettisesti digitaalista teknologiaa hyödyntäessäni (esim. ei tarpeetonta tulostamista tai kopiointia) ja mallinnan tätä oppijoille.
 • Varmistan digitaalisten oppimisympäristöjen yhdenvertaisen saavutettavuuden.
 • Mahdollistan erilaisten ja eri tilanteissa olevien oppijoiden oppimisen käyttämällä digitaalisia teknologioita.
 • Tuen vuorovaikutussuhteiden rakentumista hyödyntämällä tarkoituksenmukaisesti sekä digitaalista että kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta.
 • Luon ja hallinnoin digitaalisia profiileja.

Palaa digitaalisen lukutaidon pääsivulle